سالمون یا قزل آلا

ماهی سالمون چیست؟ خواص آن چه هستند؟

/salmon-fish

ماهی سالمون (Salmon) یکی از اعضای خانواده آزادماهیان است. آزادماهیان، ماهیانی هستند که به تخم گذاری در آب شیرین رودخانه ها علاقه دارند. به همین علت، پس از زندگی در دریا یا اقیانوس، برای تخم گذاری بر خلاف جریان آب شنا می‌کنند و به رودخانه باز می‌گردند تا در آنجا تخم گذاری کنند. پس از تخم گذاری دوباره به دریا بازمی‌گردند و این چرخه تکرار می‌شود. قزل آلا و ماهی سالمون و سفیدماهی، سه عضو از اعضای خانواده آزادماهیان هستند.