شیلات هرمزگان

آغاز طرح دریابست از یکم تا پانزدهم مهرماه 1402

/no-fidhing-1

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از اجرای " طرح دریابست "در این استان با هدف بازسازی ذخایر آبزیان و پیشگیری از صید غیرمجاز و فرصت به زاد آوری آبزیان و آماده شدن صیادان برای فصل صید میگو خبر داد.